top of page
  • lynn

"Just because it helps me feel happy" Challenge

Updated: Oct 2, 2023

Hi all 👋🏼


Over the last month, the Green Spaces for Wellbeing (GS4WB) Project team has been seeking the input of community members about expanding our activities to help people achieve the NHS recommendation that people aged 16-64 aim to:

  • do strengthening activities that work all the major muscle groups (legs, hips, back, abdomen, chest, shoulders and arms) at least 2 days a week

  • do at least 150 minutes of moderate-intensity activity a week or 75 minutes of vigorous-intensity activity a week

  • spread exercise evenly over 4 to 5 days a week, or every day

  • reduce time spent sitting or lying down and break up long periods of not moving with some activity

Not sure about everyone else. But, from my personal experience, since the COVID lockdown, although I have often set myself the "aim" of once again reaching this level of exercise and reducing sitting/slouching time, it's not been sustained.


As regularly engaging in activities such as bending/stretching, cycling, swimming, walking, and hiking; along with the other well-being activities of learning, connecting with others, giving back and mindfulness -, are hardwired to my brain's endorphin-releasing pleasure points, perhaps it's understandable that as the lockdowns' suspended my normal activity levels, my own physical health and emotional well-being has suffered.


Who knows?


What I do know is that until I started regularly exercising and generally connecting again with others and with nature, through the GS4WB activities, I had built a wall of automatic responses that were all based on my not having enough of what I needed (time/energy/money/ knees/confidence/ motivation/daylight hours) to do the things that I know make me feel happier, which although ridiculous when written out, is nonetheless true.

So, I pledge that for no other reason than because I know it will make me feel happier, I WILL:

  • do strengthening activities that work all the major muscle groups (legs, hips, back, abdomen, chest, shoulders and arms) at least 2 days a week

  • do at least 150 minutes of moderate-intensity activity a week or 75 minutes of vigorous-intensity activity a week

  • spread exercise evenly over 4 to 5 days a week, or every day

  • reduce time spent sitting or lying down and break up long periods of not moving with some activity

Examples of my aerobic exercise may include:

Cycling, walking, hiking, gardening, volleyball, tennis, and dancing.


Examples of my muscle-strengthening activities may include:

Carrying heavy shopping bags, yoga, pilates, tai chi, boxing, working with resistance bands, doing exercises that use my own body weight (such as push-ups and sit-ups), gardening (such as digging and shovelling) and carrying children.


What could you do to make yourself feel happier, healthier and more connected with others and nature?


Let me know,

Lynn


For more information about the Green Spaces for Wellbeing Project and its activities contact:

lynn@bamementalhealth.org


"Dim ond oherwydd ei fod yn fy helpu i deimlo'n hapus" her


Siwmae bawb 👋🏼

Dros y mis diwethaf, mae tîm Prosiect Green Spaces for Wellbeing (GS4WB) wedi bod yn chwilio am gyfraniad allosaur gymuned ynghylch ehangu ein gweithgareddau i helpu pobl i gyflawni argymhelliad y GIG bod pobl 16-64 oed yn anelu at:

1. Cryfhau gweithgareddau sy'n gweithio pob un o'r prif grwpiau cyhyrau (coesau, cluniau, cefn, abdomen, brest, ysgwyddau a breichiau) o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos

2. yn gwneud o leiaf 150 munud o weithgarwch cymedrol dwys yr wythnos neu 75 munud o weithgarwch egnïol yr wythnos

3. lledaenu ymarfer corff yn gyfartal dros 4 i 5 diwrnod yr wythnos, neu bob dydd

4. lleihau'r amser a dreulir yn eistedd neu'n gorwedd i lawr ac yn chwalu cyfnodau hir o beidio â symud gyda rhywfaint o weithgaredd

Ddim yn siŵr am bawb arall. Ond, o fy mhrofiad personol, ers cyfnod clo COVID, er fy mod yn aml wedi gosod y "nod" i mi fy hun unwaith eto o gyrraedd y lefel hon o ymarfer corff a lleihau amser eistedd/slouching, nid yw wedi'i gynnal.


Cymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithgareddau fel plygu/ymestyn, beicio, nofio, cerdded a heicio; Ynghyd â'r gweithgareddau lles eraill o ddysgu, cysylltu ag eraill, rhoi yn ôl ac ymwybyddiaeth ofalgar - yn cael eu gwifrau caled i bwyntiau pleser fy ymennydd sy'n rhyddhau endorffin, efallai ei bod yn ddealladwy, wrth i'r cyfnodau clo atal fy lefelau gweithgarwch arferol, mae fy iechyd corfforol a'm lles emosiynol fy hun wedi dioddef.


Pwy â ŵyr?

Yr hyn rwy'n ei wybod yw nes i mi ddechrau ymarfer corff yn rheolaidd ac yn gyffredinol cysylltu eto ag eraill a gyda natur, trwy weithgareddau GS4WB, roeddwn i wedi adeiladu wal o ymatebion awtomatig a oedd i gyd yn seiliedig ar nad oedd gen i ddigon o'r hyn yr oeddwn ei angen (amser/egni/arian/pengliniau/hyder/cymhelliant / oriau golau dydd) i wneud y pethau rwy'n gwybod sy'n gwneud i mi deimlo'n hapusach, sydd, er ei fod yn chwerthinllyd o'i ysgrifennu, yn dal yn wir.


Felly, rwy'n addo, am ddim rheswm arall nag oherwydd fy mod i'n gwybod y bydd yn gwneud i mi deimlo'n hapusach, BYDDWN:

1. Cryfhau gweithgareddau sy'n gweithio pob un o'r prif grwpiau cyhyrau (coesau, cluniau, cefn, abdomen, brest, ysgwyddau a breichiau) o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos

2. yn gwneud o leiaf 150 munud o weithgarwch cymedrol dwys yr wythnos neu 75 munud o weithgarwch egnïol yr wythnos

3. lledaenu ymarfer corff yn gyfartal dros 4 i 5 diwrnod yr wythnos, neu bob dydd

4. lleihau'r amser a dreulir yn eistedd neu'n gorwedd i lawr ac yn chwalu cyfnodau hir o beidio â symud gyda rhywfaint o weithgaredd

Gall enghreifftiau o fy ymarfer corff aerobig gynnwys:

Beicio, cerdded, heicio, garddio, pêl-foli, tenis a dawnsio.


Gall enghreifftiau o fy ngweithgareddau cryfhau'r cyhyrau gynnwys:

Cario bagiau siopa trwm, ioga, pilates, tai chi, bocsio, gweithio gyda bandiau gwrthiant, gwneud ymarferion sy'n defnyddio pwysau fy nghorff fy hun (fel gwthio i fyny a sit-ups), garddio (fel palu a rhawu) a chario plant.


Beth allech chi ei wneud i wneud i deimlo'n hapusach, yn iachach ac yn fwy cysylltiedig ag eraill a natur?

Gadewch i mi wybod,

Lynn

Am fwy o wybodaeth am y Prosiect Mannau Gwyrdd ar gyfer Llesiant a'i weithgareddau, cysylltwch â:

lynn@bamementalhealth.org56 views0 comments

Comments


bottom of page