top of page

Job Vacancy- Project Manager Role at BMHS


Thank you for your interest in the role of Project Manager at BMHS

See attached to learn more about the organisation.

BMHS BROCHURE (1)
.pdf
Download PDF • 2.49MB


Job Description – Project Manager


Role: Project Manager

Department: Management

Location: Weekly flexible working with 3 days from the office

Type: Full - Time

Hours: 37 hours per week

Salary: £25,625

Fixed Term Contract: Six months with Possibility of extension for another 6 months.

Reports to: General Manager

Interview type: Panel Interview

Closing date: 2 weeks after advertisement

Interview date: June 13th – 17th 2022

Start date: July 1st, 2022

About BMHS

BMHS is a not-for-profit organisation focused on education and advocacy to inspire a mentally healthy BAME community by providing support appropriate to their mental health and wellbeing.


We believe that mental health and physical health should be valued equally. Sadly, institutional apathy, structural inequalities, racism, fear, stigma, and discrimination means that Black Asian and Minority Ethnic people are disadvantaged when it comes to accessing mental health and wellbeing services, and to the quality of care they can receive. ​Structural discrimination refers to policies and practices within institutions that are intended to be neutral, but which result in adverse outcomes for particular groups.


About the role

We are looking to bring on board a project manager who will be responsible for supporting the management, development, and administration of BMHS Services. Additionally, the role aims to support BMHS’ fundraising portfolio.


Our ideal candidate will provide clear leadership, support, supervision and direction to volunteers and staff involved. Ideally you will have a management or business background and be familiar with working with the Third Sector.

Responsible for:

The aim of the post is to support BMHS’s fundraising efforts in pursuit of its charitable objectives. Working closely with the CEO, you will assist in researching, preparing, and writing funding applications to a range of charitable trusts and foundations, as well as developing new fundraising initiatives across BMHS.


We ask our staff team to share our core values and to have the skills and patience to support some of the UK’s most vulnerable children and families.


Aims of the Post

· To oversee day to day operations

· To write fundraising applications to a range of funders

· Working closely with the CEO, you will assist in researching, preparing, and writing funding applications as well as developing new fundraising initiatives across BMHS.


Principal Accountabilities and Main Duties:


Specific

· Ensure employees / volunteers work productively and develop professionally

· Maintain budgets and optimize expenses

· To assist with the preparation of any additional documentation including the preparation of project budgets, and any other required documentation for specific funding applications

· To assist in any necessary evidence gathering, consultations and scoping necessary to inform funding applications

· To work effectively as part of the BMHS Team underpinning the wider work and development of BMHS.


General

· To ensure regular reporting and updates to partners and within BMHS as required

· To ensure the collection, entry and return of information as required for monitoring and evaluation

· To take part in training courses, staff meetings and regular supervision

· To work within applicable health and safety legislation

· To ensure that the project and services promotes and reflects equality of opportunity at all levels

· To ensure that BMHS safeguarding, and all other relevant policies are implemented

· To uphold the confidentiality of information of clients

· To work as part of the BMHS Team to set and maintain a culture of high professional standards and to deliver best value services

· To carry out any other duties that may from time to time be required.


Person Specification

· Excellent research and writing skills.

· Knowledge of the third sector and different funding opportunities.

· Proven expertise, experience, and success in bid-writing from range of funders.

· Understanding of the work of ethnic minority organizations and the voluntary sector.

· Pro-active and dynamic, solutions-focused with ability to make connections and ‘think outside the box’

· Competence in IT, including Email, Word, Excel, PowerPoint

· A self-starter, able to work independently


In return we offer you a range of fantastic benefits including:

· Enhanced Annual Leave entitlement

· Robust Learning and Development Programme

· Contributory Pension Scheme


If you would like to apply, complete the attached application Form

BMHS PM Application Form
.doc
Download DOC • 78KB

BMHS_Equality-and-diversity-monitoring-form-
.docx
Download DOCX • 79KB

Please feel free to contact our recruitment team, if you have any questions about this role, or would like to speak to someone.
Job_Description_–_Project_Manager BMHS
.doc
Download DOC • 382KB

See Welsh Translation below :

Disgrifiad Swydd – Rheolwr Prosiect


Rôl: Rheolwr Prosiect

Adran: Rheoli

Lleoliad: Gweithio’n hyblyg yn ystod yr wythnos gyda 3 diwrnod yn y swyddfa

Math: Llawn-amser

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £25,625

Cytundeb Cyfnod Penodol: Chwe mis gyda’r posibiliad o estyniad am 6 mis arall.

Yn adrodd i: Rheolwr Cyffredinol

Math o gyfweliad: Cyfweliad Panel

Dyddiad cau: 2 wythnos ar ôl hysbysebu

Dyddiad cyfweliad: Mehefin 13 – 17 2022

Dyddiad dechrau: 1af Gorffennaf 2022

Ynglŷn â BMHS

Sefydliad dielw yw BMHS sy’n canolbwyntio ar addysg ac eiriolaeth i ysbrydoli cymuned BAME sy’n iach yn feddyliol drwy ddarparu cefnogaeth sy’n addas i’w iechyd meddwl a’u llesiant.


Credwn y dylid rhoi gwerth cyfartal i iechyd meddwl ac iechyd corfforol. Yn anffodus, mae apathi sefydliadol, anghydraddoldeb strwythurol, hiliaeth, ofn, stigma a gwahaniaethu oll yn golygu bod pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd ethnig dan anfantais wrth geisio cael gafael ar wasanaethau iechyd meddwl a llesiant, a dan anfantais hefyd yn nhermau safon y gofal y gallant ei dderbyn. Mae gwahaniaethu strwythurol yn cyfeirio at bolisïau ac arferion o fewn sefydliadau sydd i fod yn niwtral, ond sy’n arwain at ganlyniadau niweidiol i grwpiau penodol.


Ynglŷn â’r swydd

Rydym am benodi rheolwr prosiect a fydd yn gyfrifol am gefnogi’r gwaith o reoli, datblygu a gweinyddu Gwasanaethau BMHS. Yn ychwanegol, mae’r rôl yn anelu at gefnogi portffolio codi arian BMHS.


Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn darparu arweinyddiaeth, cefnogaeth, goruchwyliaeth a chyfarwyddyd i’r gwirfoddolwyr a’r staff sy’n ymwneud â’r prosiect. Yn ddelfrydol, bydd gennych gefndir rheoli neu busnes, a byddwch yn gyfarwydd â gweithio gyda’r Trydydd Sector.
Yn gyfrifol am:

Nod y swydd yw cefnogi ymdrechion codi arian BMHS er mwyn gweithio tuag at ei amcanion elusennol. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Prif Swyddog Gweithredol i gynorthwyo gydag ymchwilio, paratoi, ac ysgrifennu ceisiadau am arian i amrywiaeth o ymddiriedolaethau a sefydliadau, yn ogystal â datblygu mentrau codi arian newydd ar draws BMHS.


Gofynnwn i’n tîm o staff rannu ein gwerthoedd craidd a meddu ar y sgiliau a’r amynedd i gefnogi rhai o’r plant a theuluoedd mwyaf agored i niwed yn y Deyrnas Unedig.


Nodau’r Swydd

· Goruchwylio gweithrediadau o ddydd i ddydd

· Ysgrifennu ceisiadau am arian i amrywiaeth o gyllidwyr

· Gweithio’n agos gyda’r Prif Swyddog Gweithredol i gynorthwyo gydag ymchwilio, paratoi, ac ysgrifennu ceisiadau am arian, yn ogystal â datblygu mentrau codi arian newydd ar draws BMHS.


Atebolrwydd Pennaf a Phrif Ddyletswyddau

Penodol

· Sicrhau bod cyflogeion / gwirfoddolwyr yn gweithio’n gynhyrchiol ac yn datblygu’n broffesiynol

· Cynnal cyllidebau ac optimeiddio gwariant

· Cynorthwyo gyda pharatoi unrhyw ddogfennaeth ychwanegol yn cynnwys paratoi cyllidebau prosiectau, ac unrhyw ddogfennaeth arall ofynnol ar gyfer ceisiadau penodol am gyllid.

· Cynorthwyo gydag unrhyw waith casglu tystiolaeth, ymgynghoriaethau a gwaith canfod cwmpas angenrheidiol i oleuo ceisiadau am gyllid.

· Gweithio’n effeithiol fel rhan o Dîm BMHS yn tanategu gwaith a datblygiad ehangach BMHS.

Cyffredinol

· Sicrhau adroddiadau a diweddariadau rheolaidd i bartneriaid ac o fewn BMHS yn ôl y galw

· Sicrhau casglu, cofnodi a chyflwyno gwybodaeth yn ôl y galw ar gyfer monitro a gwerthuso

· Cymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi, cyfarfodydd staff a goruchwyliaeth reolaidd

· Gweithio’n unol â deddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol

· Sicrhau bod y prosiect a’r gwasanaethau’n hyrwyddo ac yn ategu cyfle cyfartal ar bob lefel

· Sicrhau bod polisi diogelu BMHS, a’r holl bolisïau perthnasol eraill, yn cael eu rhoi ar waith

· Cynnal cyfrinachedd gwybodaeth am gleientiaid

· Gweithio fel rhan o Dîm BMHS i gyflwyno a chynnal diwylliant o safonau proffesiynol uchel a darparu gwasanaethau sy’n rhoi’r gwerth gorau

· Cynnal unrhyw ddyletswyddau eraill y gellid bod eu hangen o bryd i’w gilydd.


Manyleb y Person

· Sgiliau ymchwil ac ysgrifennu rhagorol.

· Gwybodaeth am y trydydd sector a gwahanol gyfleoedd cyllido.

· Arbenigedd, profiad, a llwyddiant profedig mewn ysgrifennu ceisiadau am arian gan amrywiaeth o gyllidwyr.

· Dealltwriaeth o waith sefydliadau lleiafrifoedd ethnig a’r sector gwirfoddol.

· Rhagweithiol a deinamig, yn canolbwyntio ar atebion ac yn meddu ar y gallu i wneud cysylltiadau a meddwl y tu hwnt i’r amlwg

· Cymwys gyda TG, yn cynnwys ebost, Word, Excel, PowerPoint

· Llawn hunan gymhelliant, yn gallu gweithio’n annibynnol


Yn gyfnewid, cynigiwn amrywiaeth o fuddion gwych ichi, yn cynnwys:

· Hawl Gwyliau Blynyddol uwch

· Rhaglen Ddysgu a Datblygu Gadarn

· Cynllun Pensiwn Cyfrannol


Os hoffech ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais atodedig, a’i hanfon at admin@bamementalhealth.org

Mae croeso ichi gysylltu â’n tîm Recriwtio os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon, neu os hoffech siarad gyda rhywun.1098_1_BMHS_Application_form_Welsh_AmnisTranslation
.docx
Download DOCX • 62KB

1098_2_BMHS_Equality-and-diversity-monitoring-form-_Welsh_AmnisTranslation
.docx
Download DOCX • 81KB

1098_3_Job_Description_–_Project_Manager_Welsh_AmnisTranslation
.doc
Download DOC • 52KB


129 views0 comments

Comments


bottom of page