top of page
  • lynn

HOW TO LAYER UP AND KEEP WARM FOR WINTER

Updated: Nov 23, 2023

Welcome to Wales.

Natural heritage and the interaction between people and nature are important components of Welsh cultural well-being. Throughout our lives, irrespective of the weather (or maybe because of it) we are actively encouraged to get out of our homes and walk, hike, run, jog, camp, cycle, surf, paddle-board, sail, visit St Fagan's, Folly Farm or any one of our 600 castles, swim in rivers, build snowmen, toboggan and take part in Christmas and Boxing Day swims!


Believe it or not, it is possible to stay warm and enjoy the outdoors during the winter if you follow a few rules. The first rule is that you have to layer your clothes and those of your children.


WHAT IS LAYERING?

Layering is based on the idea of building up your outfit with layers to ensure maximum flexibility and optimise protection. You can add a layer when you’re at rest or the temperature drops and you can shed a layer when you’re active or the temperature rises. 


The basic principle goes like this:

  1. base layers – the first layer that’s directly next to your skin and designed to lock in body heat and wick away sweat. You have a wide range of fabric options, including synthetics like polyester and nylon, or natural fibres like wool and silk.

Long underwear might not be appealing when temperatures soar, but having dry skin generally makes you more comfortable in all conditions. (No one likes having clammy, drippy skin.) Here are some other base-layer considerations:

  • Underwear like briefs, boxers and bras should also wick when you wear it under your long underwear in winter.

  • An old army trick (for men and women) is wearing a pair of tights under your trousers, although "skins" and leggings are now more readily available - including fleece lined leggings for the really cold days.

  • Cotton, is considered a no-no in winter because it sponges up water and can chill you.


2. the middle (or mid-) layer – also designed to lock in body heat and wick away sweat with the added benefit of being breathable. Just as with base layers, you have a broad range of options, both synthetic and natural. Fleece, wool and down insulated jackets, gilets, shirts and jumpers all work.

3. the outer layer (or shell layer)designed to protect you from the elements, so it should be waterproof and windproof as well as breathable. When it’s really cold you should look for an outer layer with added insulation, because if wind and water are allowed to penetrate to inner layers, you can get seriously chilled.To optimise each layer you need to consider the material each garment is made from, as well as how they can work together. For example, a thick outer layer will completely hinder the breathability of a technical mid-layer. A cotton base layer, like a t-shirt, will trap sweat and cool you down over time, even if you’re wearing a sweat-wicking mid-layer.  

 


SUT I DACLUSO A CHADW'N GYNNES AR GYFER Y GAEAF


Croeso i Gymru!


Mae treftadaeth naturiol a'r rhyngweithio rhwng pobl a natur yn elfen bwysig

yn ymwneud â lles diwylliannol Cymru. Trwy gydol ein bywydau, waeth beth fo'r tywydd (neu efallai oherwydd hynny) rydym yn cael ein hannog i fynd allan o'n cartrefi a cherdded, heicio, rhedeg, jog, gwersyll, beicio, syrffio, padlfyrddio, hwylio, ymweld â Sain Ffagan, Fferm Folly neu unrhyw un o'n 600 o gestyll, nofio mewn afonydd, adeiladu dynion eira, tobogan a chymryd rhan mewn nofio'r Nadolig a Gŵyl San Steffan!


Credwch neu beidio, mae'n bosibl cadw'n gynnes a mwynhau'r awyr agored yn ystod y gaeaf os dilynwch ychydig o reolau. Y rheol gyntaf yw bod angen i chi ddysgu haenu'ch dillad a dillad eich plant.

BETH SY'N HAENU?

Mae haenu yn seiliedig ar y syniad o adeiladu eich gwisg gyda haenau i sicrhau'r hyblygrwydd mwyaf posibl a sicrhau'r amddiffyniad gorau posibl. Gallwch ychwanegu haen pan fyddwch chi ar orffwys neu pan fydd y tymheredd yn gostwng, a gallwch chi daflu haen pan fyddwch chi'n egnïol neu pan fydd y tymheredd yn codi.

Mae'r egwyddor sylfaenol yn mynd fel hyn:

1. haenau sylfaen – yr haen gyntaf sydd yn union nesaf at eich croen ac wedi'i chynllunio i gloi gwres y corff a chwys wic i ffwrdd. Mae gennych ystod eang o opsiynau ffabrig, gan gynnwys syntheteg fel polyester a neilon, neu ffibrau naturiol fel wool a sidan.

Efallai na fydd dillad isaf hir yn apelio pan fydd y tymheredd yn codi, ond mae cael croen sych yn gyffredinol yn eich gwneud chi'n fwy cyfforddus ym mhob cyflwr. (Nid oes neb yn hoffi clammy, croen sychedig.) Dyma rai ystyriaethau haen sylfaen eraill:

  • Dylai dillad isaf fel briffiau, bocswyr a phres wici hefyd pan fyddwch chi'n ei wisgo o dan eich dillad isaf hir yn y gaeaf.

  • Mae hen dric fyddin (ar gyfer dynion a menywod) yn gwisgo pâr o deits o dan eich trowsus, er bod "crwyn" a legins bellach ar gael yn haws - gan gynnwys coesau leinio cnu ar gyfer y dyddiau oer iawn.

  • Cotwm, yn cael ei ystyried yn dim yn y gaeaf oherwydd ei fod yn sbyngau i fyny dŵr ac yn gallu eich ymlacio.


2. yr haen ganol (neu ganol) – hefyd wedi'i gynllunio i gloi gwres y corff a chwysu wic i ffwrdd gyda'r fantais ychwanegol o fod yn anadlu. Yn union fel gyda haenau sylfaen, mae gennych ystod eang o opsiynau, synthetig a naturiol. Mae cnu, gwlân a lawr siacedi wedi'u hinswleiddio, gilets, crysau a siwmperi i gyd yn gweithio.3. yr haen allanol (neu haen gragen)wedi'i gynllunio i'ch amddiffyn rhag yr elfennau, felly dylai fod yn dal dŵr a gwrth-wynt yn ogystal ag anadlu. Pan fydd hi'n oer, dylech edrych am haen allanol gydag inswleiddio ychwanegol, oherwydd os caniateir i wynt a dŵr dreiddio i haenau mewnol, gallwch gael eich oeri o ddifrif.


Er mwyn optimeiddio pob haen mae angen i chi ystyried y deunydd y gwneir pob dilledyn ohono, yn ogystal â sut y gallant weithio gyda'i gilydd. Er enghraifft, bydd haen allanol drwchus yn rhwystro anadlu haen ganol technegol yn llwyr. Bydd haen sylfaen cotwm, fel crys-t, yn dal chwys ac yn eich oeri i lawr dros amser, hyd yn oed os ydych chi'n gwisgo haen ganol chwys-wicking.

174 views0 comments

Comments


bottom of page