top of page
  • lynn

New Year: New Positive Memories by Anum Mukhtar

Post-Christmas time and New Year celebrations are usually linked with happiness and excitement. This year, there were fewer restrictions as compared to Christmas in 2020. However, as the holiday decorations come down and the gatherings disperse, the period after Christmas can be marked by a sense of transition for us, especially for older individuals.

The term "older people" generally refers to individuals in the later stages of their life, often characterised by advanced age. People aged 55 and above are often referred to as seniors or elderly individuals in various societies, and this age is commonly associated with retirement. However, it is essential to note that age alone may not fully capture the diversity of experiences and abilities among older individuals, and factors such as health, lifestyle, and socioeconomic status also play significant roles in determining one's experience of ageing.


Older people in the UK might face an increased sense of isolation, which can lead to feelings of loneliness. Therefore, to help community members, including elderly people, find purpose and meaning in their lives post-Christmas, BMHS encourages the community members to connect in the hub, while engaging in arts and crafts activities every Tuesday, Wednesday and Friday. The BMHS staff approached conservations with empathy and active listening, allowing the older participants to express their feelings, concerns, and experiences while learning a new art skill. At the hub, we create a safe and non-judgmental space for everyone, including older people. Participation or attendance is not restricted to a specific group or demographic.


Our sessions convey inclusivity, indicating that people from various backgrounds, age groups, or affiliations are welcome to join and participate in the sessions. Whether these sessions are workshops, meetings, events, or any other organised activities, openness implies a willingness to embrace a diverse audience and promote inclusivity. It's a positive and welcoming message, encouraging a broad range of individuals to engage and benefit from the content or activities offered during these sessions. For instance, Microsoft Excel skills tutorials, art and design, and using old jewellery to create something new. The purpose is to spread awareness of reusing materials in a better and more productive way and assist people emotionally and mentally. Moreover, BMHS follows the great British tradition of offering complimentary tea (coffee, or hot chocolate) and food. It is a place where you can bring friends and family to have a day filled with laughter and feel free to adapt creative ideas based on participants' preferences.


Our team extends compassion and support to ensure that the post-holiday season is one of continued connection, purpose, and positive mental health for our community members.


New Year to create new positive memories.

 


Blwyddyn Newydd: Atgofion Cadarnhaol Newydd gan Anum Mukhtar


Mae dathliadau amser ar ôl y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd fel arfer yn gysylltiedig â hapusrwydd a chyffro. Eleni, roedd llai o gyfyngiadau o'i gymharu â'r Nadolig yn 2020. Fodd bynnag, wrth i'r addurniadau gwyliau ddod i lawr a'r cynulliadau gwasgaru, gellir nodi'r cyfnod ar ôl y Nadolig gan ymdeimlad o drosglwyddo i ni, yn enwedig i unigolion hŷn.

Yn gyffredinol, mae'r term "pobl hŷn" yn cyfeirio at unigolion yng nghamau olaf eu bywyd, a nodweddir yn aml gan oedran uwch. Yn aml, cyfeirir at bobl 55 oed a hŷn fel pobl hŷn neu unigolion oedrannus mewn gwahanol gymdeithasau, ac mae'r oedran hwn yn gysylltiedig yn gyffredin ag ymddeoliad. Fodd bynnag, mae'n hanfodol nodi efallai na fydd oedran yn unig yn dal amrywiaeth profiadau a galluoedd ymhlith unigolion hŷn yn llawn, ac mae ffactorau fel iechyd, ffordd o fyw a statws economaidd-gymdeithasol hefyd yn chwarae rhan sylweddol wrth bennu profiad rhywun o heneiddio.

Efallai y bydd pobl hŷn yn y DU yn wynebu mwy o ymdeimlad o unigedd, a all arwain at deimladau o unigrwydd. Felly, er mwyn helpu aelodau'r gymuned, gan gynnwys pobl oedrannus, i ddod o hyd i bwrpas ac ystyr yn eu bywydau ar ôl y Nadolig, mae BMHS yn annog aelodau'r gymuned i gysylltu yn yr hwb, tra'n cymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft bob dydd Mawrth, Mercher a dydd Gwener. Cysylltodd staff y BMHS â chadwraeth gydag empathi a gwrando gweithredol, gan ganiatáu i'r cyfranogwyr hŷn fynegi eu teimladau, eu pryderon a'u profiadau wrth ddysgu sgil celf newydd. Yn y ganolfan, rydym yn creu lle diogel ac anfeirniadol i bawb, gan gynnwys pobl hŷn. Nid yw cyfranogiad neu bresenoldeb wedi'i gyfyngu i grŵp neu ddemograffig penodol.


Mae ein sesiynau'n cyfleu cynwysoldeb, sy'n dangos bod croeso i bobl o wahanol gefndiroedd, grwpiau oedran, neu gysylltiadau i ymuno a chymryd rhan yn y sesiynau. P'un a yw'r sesiynau hyn yn weithdai, cyfarfodydd, digwyddiadau, neu unrhyw weithgareddau eraill wedi'u trefnu, mae'r didwylledd yn awgrymu parodrwydd i groesawu cynulleidfa amrywiol a hyrwyddo cynwysoldeb. Mae'n neges gadarnhaol a chroesawgar, gan annog ystod eang o unigolion i ymgysylltu ac elwa o'r cynnwys neu'r gweithgareddau a gynigir yn ystod y sesiynau hyn. Er enghraifft, tiwtorialau sgiliau Microsoft Excel, celf a dylunio, a defnyddio hen emwaith i greu rhywbeth newydd. Y pwrpas yw lledaenu ymwybyddiaeth o ailddefnyddio deunyddiau mewn ffordd well a mwy cynhyrchiol a chynorthwyo pobl yn emosiynol ac yn feddyliol. Ar ben hynny, mae BMHS yn dilyn y traddodiad Prydeinig gwych o gynnig te am ddim (coffi, neu siocled poeth) a bwyd. Mae'n fan lle gallwch ddod â ffrindiau a theulu i gael diwrnod llawn chwerthin a theimlo'n rhydd i addasu syniadau creadigol yn seiliedig ar ddewisiadau cyfranogwyr.


Mae ein tîm yn ymestyn tosturi a chefnogaeth i sicrhau bod y tymor ar ôl gwyliau yn un o gysylltiad, pwrpas, ac iechyd meddwl cadarnhaol parhaus i aelodau ein cymuned.


Blwyddyn Newydd Dda i greu atgofion cadarnhaol newydd.

 

13 views0 comments

コメント


bottom of page