top of page
  • lynn

INTERNATIONAL STUDENT SUPPORT


BMHS have the vision to "inspire and support the well-being and enterprise development of BAME Community members", we want all members to flourish including International Students and their dependents.We fully comprehend, however, that the university experience of international students can differ significantly; with some people flourishing and having a rewarding academic and social life, while others encounter difficulties with a variety of challenges.


The experience of studying in Swansea can be daunting, particularly when adjusting to a new culture and environment, and this can be intensified by financial and academic pressures. Homesickness, cultural differences, educational (teaching) style, work/study-life balance, housing, legal status, family problems, illness, language barriers, cost of living, loneliness and discrimination can also present significant challenges for international students, and these issues can impact your well-being and academic performance.


The International Student Support Service is for any International Student over the age of 18, particularly if you identify as Black, Asian, or Minority Ethnic.


Working in collaboration with Swansea University, the BMHS community and other community groups, our International Student Support service provides you with guidance and information on a wide range of non-academic matters, including, but not limited to:


• Welfare and Mental Health support

• Support for students with families

• Student Immigration Matters

• Employment and Employability Support for those with Study Visa.

• Facing Culture Shock

• Acclimatisation Advice & Guidance and Community Support

• Digital Literacy Tuition

• Volunteering, Internship and Work Placement Opportunities (unpaid)

• Training Courses for Improved Employment in Wales.

Free mobile data for newly migrated students enrolled on University courses and living in Wales


To access support:CEFNOGAETH RYNGWLADOL I FYFYRWYR


Mae gan BMHS y weledigaeth i "ysbrydoli a chefnogi datblygiad llesiant a menter aelodau Cymunedau BAME", rydym am i'r holl aelodau ffynnu gan gynnwys Myfyrwyr Rhyngwladol a'u dibynyddion.


Fodd bynnag, rydym yn deall yn llawn y gall profiad prifysgol myfyrwyr rhyngwladol amrywio'n sylweddol; Gyda rhai pobl yn ffynnu ac yn cael bywyd academaidd a chymdeithasol gwerth chweil, tra bod eraill yn wynebu anawsterau gydag amrywiaeth o heriau.


Gall y profiad o astudio yn Abertawe fod yn frawychus, yn enwedig wrth addasu i ddiwylliant ac amgylchedd newydd, a gall pwysau ariannol ac academaidd ddwysáu hyn. Gall hiraeth, gwahaniaethau diwylliannol, arddull addysgol (addysgu), cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, tai, statws cyfreithiol, problemau teuluol, salwch, rhwystrau iaith, costau byw, unigrwydd a gwahaniaethu hefyd gyflwyno heriau sylweddol i fyfyrwyr rhyngwladol, a gall y materion hyn effeithio ar eich lles a'ch perfformiad academaidd.


Mae'r Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol ar gyfer unrhyw fyfyriwr rhyngwladol dros 18 oed, yn enwedig os ydych chi'n ystyried eich bod yn Ddu, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig.

Gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Abertawe a grwpiau cymunedol eraill, mae ein gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol yn rhoi arweiniad a gwybodaeth i chi ar ystod eang o faterion anacademaidd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:


• Cefnogaeth iechyd meddwl a lles

• Cefnogaeth i fyfyrwyr gyda theuluoedd

• Materion Mewnfudo Myfyrwyr

• Cymorth Cyflogaeth a Chyflogadwyedd i'r rhai sydd â Visa Astudio.

• Wynebu Sioc Diwylliant

• Cyngor ac Arweiniad Acclimatization a Chefnogaeth Gymunedol

• Hyfforddiant Llythrennedd Digidol

• Cyfleoedd gwirfoddoli, interniaeth a lleoliadau gwaith (heb dâl)

• Cyrsiau hyfforddi ar gyfer gwell cyflogaeth yng Nghymru.

• Data symudol am ddim i fyfyrwyr sydd newydd symud sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Prifysgol ac sy'n byw yng Nghymru

 

 

60 views0 comments

Comments


bottom of page