top of page
  • lynn

New Project: Connecting Communities - Free Data Initiative

BMHS is pleased to announce a new project which is titled: Connecting Communities - Free Data Initiative.By working collaboratively with the Good Things Foundation, this project supports our recognition of the crucial role of digital connectivity in today’s world, especially for international students, vulnerable populations and those adjusting to a new environment in the UK. Access to data is not just a matter of convenience but a vital tool for integration, education, and accessing support services.


Project Aim

"To provide free mobile data to vulnerable individuals and newly migrated students in the

UK, aiding their integration and access to essential online resources implementation".


Being able to access the internet is essential to be digitally included. This initiative is a step towards bridging the digital divide for those most in need, fostering inclusivity and supporting the integration of vulnerable individuals and new migrants in the UK.


BMHS is committed to the successful implementation and overseeing of this project,

ensuring it reaches its full potential in making a meaningful difference in the lives of its

beneficiaries.


How to Apply?

Click here to Fill Out the Application Form: https://forms.gle/72GczGzjApBf1ghq5


Required Documentation

Submit Required Documents: Proof of status (as a student or a vulnerable individual).


Application Deadline: 02 February, 2024


Selection Process:

  • Applications will be reviewed on a first-come, first-served basis.

  • Priority will be given to those with the most urgent need for digital access.


Distribution:

  • Successful applicants will be notified via email.

  • SIM cards can be collected at BMHS office.


This initiative is part of our commitment to ensuring everyone has access to digital

resources, crucial for education, integration, and staying connected.


Don’t miss this opportunity! Apply now and stay connected with the world.


-------0--------


Prosiect Newydd: Cysylltu Cymunedau - Menter Data am ddim


Mae'n bleser gan BMHS gyhoeddi prosiect newydd sy'n dwyn y teitl: Cysylltu Cymunedau - Menter Data Am Ddim.Drwy gydweithio â'r Good Things Foundation, mae'r prosiect hwn yn cefnogi ein cydnabyddiaeth o rôl hanfodol cysylltedd digidol yn y byd sydd ohoni, yn enwedig i fyfyrwyr rhyngwladol, poblogaethau bregus a'r rhai sy'n addasu i amgylchedd newydd yn y DU. Nid mater o hwylustod yn unig yw mynediad at ddata ond mae'n offeryn hanfodol ar gyfer integreiddio, addysg a chael mynediad at wasanaethau cymorth.


Nod y Prosiect

"Darparu data symudol am ddim i unigolion bregus a myfyrwyr sydd newydd fudo yn y

DU, gan gynorthwyo eu hintegreiddio a'u mynediad at weithredu adnoddau ar-lein hanfodol".


Mae gallu cyrchu'r rhyngrwyd yn hanfodol er mwyn cael eich cynnwys yn ddigidol. Mae'r fenter hon yn gam tuag at bontio'r rhaniad digidol ar gyfer y rhai mwyaf anghenus, meithrin cynwysoldeb a chefnogi integreiddio unigolion bregus ac ymfudwyr newydd yn y DU.

Mae BMHS wedi ymrwymo i weithredu a goruchwylio'r prosiect hwn yn llwyddiannus,

sicrhau ei fod yn cyrraedd ei botensial llawn wrth wneud gwahaniaeth ystyrlon ym mywydau ei Buddiolwyr.


Sut i ymgeisio?

Cliciwch yma i lenwi'r ffurflen gais: https://forms.gle/72GczGzjApBf1ghq5


Dogfennaeth Angenrheidiol

Cyflwyno Dogfennau Gofynnol: Prawf o statws (fel myfyriwr neu unigolyn agored i niwed).


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 02 Chwefror, 2024


Broses Ddethol:

1.              Bydd ceisiadau'n cael eu hadolygu ar sail y cyntaf i'r felin.

2.              Rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sydd â'r angen mwyaf brys am fynediad digidol.

Dosbarthiad:

1.              Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu drwy e-bost.

2.              Gellir casglu cardiau SIM yn swyddfa BMHS.

Mae'r fenter hon yn rhan o'n hymrwymiad i sicrhau bod gan bawb fynediad at ddigidol

adnoddau, sy'n hanfodol ar gyfer addysg, integreiddio ac aros yn gysylltiedig.

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn! Ymgeisiwch nawr ac arhoswch yn gysylltiedig â'r byd.

 

 


133 views0 comments

Comments


bottom of page