top of page
 • lynn

Cost of living -Supermarket "Reduced" price yellow sticker food

Updated: Nov 24, 2023In supermarkets "yellow stickers" are put on food that has a use-by or best-before date of the next day or so. After the date has passed, the store cannot sell it anymore. Instead of allowing food to be wasted, they put a yellow sticker on it with a new reduced price.


If you’re working to a tight budget (as most of us are), it’s a great way to fill your freezer and spend less.


Each supermarket has different practices about when they reduce their food and have better yellow sticker discount than others.


Use by, best before?

Be careful when buying at a reduced price. Make sure you follow all storage instructions on the packaging. Most people get confused by the different dates that appear on the packaging.


In the UK there are three main types of date label:

 • Best before - A best before date indicates the quality of a food product. It lets you know you can eat the food after this date, it just may not taste, look or feel as good. The best before date meaning has nothing to do with whether the food is safe to eat.  When best before-dated foods are unsafe to eat, they'll smell bad, change colour or grow mould.

 • Use by - This date tells us directly whether it’s safe to eat, while best before dates relate only to quality. Of the 6.5 million tonnes of edible food we waste in UK homes each year, almost half goes in the bin simply because we don't use it in time. Use by dates are usually displayed on foods like fish, meat, dairy and pre-prepared salads. You can eat food on the use by date, but you should always bin it the morning after. If you eat, cook or freeze food after the use by date on the packaging, you risk getting food poisoning. It's important to pay attention to use by dates because even when these foods seem fine, they could harbour salmonella, E. coli or worse. You can’t see, smell or taste the harmful bacteria that cause food poisoning. Legally, shops aren’t allowed to sell food after its use by date.

 • Sell by - Sell by dates are only for use by the retailer, to help them better control stock while the product is on the shelf, same with display until dates.

What time do supermarkets reduce food?


In the UK the leading supermarket have "reduction times" so you know exactly when to shop for bargains at Tesco, Sainsbury’s, Morrisons, Asda and other supermarkets.


Generally

 • Tesco reductions start towards the end of the day on fresh meat, fish, fruit, veg and bakery items.

 • It’s best to go after 8 pm or around 30 minutes before smaller stores close.

 • Stores manage their own policies on reductions, so you may need to check with customer services if they have a specific time.

 • As shopping hours are different on a Sunday, look to start shopping for yellow sticker bargains around 45 minutes before the stores close.

So, when are the best times to get reduced food at supermarkets? In this article, we will list the main shops so you can visit at the right time and take advantage of price reductions.

 • Aldi: 08:00 – 09:00am

 • Morrisions: 18:00pm

 • Lidl: 17:00 – 18:00pm

 • Sainsburys: 20:00 pm

 • Tesco: 08:00 am

 • Asda: 18:00 – 19:00pm

 • Waitrose: 20:00 – 21:00pm

More yellow sticker tips

When we buy reduced food items at the supermarket, we still expect them to be edible. Here are some points to consider when hunting out that rock-bottom-priced product:

 1. Adjust your meal plan - Meal planning is the best way to make sure you can keep your supermarket spending down.

 2. Use your freezer - remember, most items can be frozen until later. Do some advance meal prep:

  • Most meats freeze well to be defrosted at another time.

  • Some of the cheaper seasonal veg such as carrots and parsnips, can be boiled for a few minutes and then frozen.

  • Bread can by frozen.

  • Bananas can be sliced and put into freezer bags and frozen. These can later be used in smoothies or to make a healthy banana ice-cream, just by blending it for a few seconds.

It’s also worth keeping in mind how much room you’ve got in your freezer in the first place. If you’re going yellow sticker hunting and you have no room, keep in mind what you’re going to do with any food you buy.


Not just supermarkets

It’s not just supermarkets that reduce their food. Check out your local corner shop, convenience stores, Boots “yellow sticker” their sandwiches, and you can usually find cheap food in the petrol station shop. Again, individual store managers will have a say on reduced items, so yellow sticker bargains are completely store dependent.Bwyd sticer melyn pris "Llai" archfarchnadMewn archfarchnadoedd mae "sticeri melyn" yn cael eu rhoi ar fwyd sydd â dyddiad defnyddio erbyn neu ar ei orau o'r diwrnod neu fwy nesaf. Ar ôl i'r dyddiad fynd heibio, ni all y siop ei werthu mwyach. Yn hytrach na gadael i fwyd gael ei wastraffu, maen nhw'n rhoi sticer melyn arno gyda phris llai newydd.


Os ydych chi'n gweithio i gyllideb dynn (fel y mae'r rhan fwyaf ohonom), mae'n ffordd wych o lenwi'ch rhewgell a gwario llai.


Mae gan bob archfarchnad arferion gwahanol ynghylch pryd maen nhw'n lleihau eu bwyd ac mae ganddyn nhw well disgownt sticer melyn nag eraill.


Defnyddiwch, gorau o'r blaen?

Byddwch yn ofalus wrth brynu am bris llai. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr holl gyfarwyddiadau storio ar y pecyn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn drysu gan y gwahanol ddyddiadau sy'n ymddangos ar y pecynnu.


Yn y Deyrnas Unedig, mae tri phrif fath o label dyddiad:

 1. Gorau cyn - Mae dyddiad cyn y gorau yn nodi ansawdd cynnyrch bwyd. Mae'n gadael i chi wybod y gallwch chi fwyta'r bwyd ar ôl y dyddiad hwn, efallai na fydd yn blasu, edrych nac yn teimlo cystal. Nid oes gan yr ystyr gorau cyn dyddiad unrhyw beth i'w wneud ag a yw'r bwyd yn ddiogel i'w fwyta. Pan nad yw'r bwydydd sydd wedi'u dyddio o'r blaen orau yn ddiogel i'w bwyta, byddant yn arogli'n wael, yn newid lliw neu'n tyfu'r llwydni.

 2. Defnyddiwch erbyn - Mae'r dyddiad hwn yn dweud wrthym yn uniongyrchol a yw'n ddiogel i'w fwyta, tra bod y dyddiadau cyn gorau yn ymwneud ag ansawdd yn unig. O'r 6.5 miliwn tunnell o fwyd bwytadwy rydyn ni'n ei wastraffu yng nghartrefi'r DU bob blwyddyn, mae bron i hanner yn mynd yn y bin dim ond oherwydd nad ydym yn ei ddefnyddio mewn pryd. Fel arfer mae dyddiadau defnyddio erbyn yn cael eu harddangos ar fwydydd fel pysgod, cig, llaeth a saladau wedi'u paratoi ymlaen llaw. Gallwch fwyta bwyd ar y dyddiad defnyddio erbyn, ond dylech bob amser ei binio y bore wedyn. Os ydych chi'n bwyta, coginio neu rewi bwyd ar ôl y dyddiad defnyddio erbyn ar y pecynnu, rydych mewn perygl o gael gwenwyn bwyd. Mae'n bwysig rhoi sylw i ddyddiadau defnyddio erbyn, oherwydd hyd yn oed pan fydd y bwydydd hyn yn ymddangos yn iawn, gallent harbwr salmonela, E. coli neu waeth. Ni allwch weld, arogli na blasu'r bacteria niweidiol sy'n achosi gwenwyn bwyd. Yn gyfreithiol, ni chaniateir i siopau werthu bwyd ar ôl ei ddyddiad ei ddefnyddio.

 3. Gwerthu gan - Dim ond ar gyfer y manwerthwr y mae'r dyddiadau gwerthu erbyn, i'w helpu i reoli stoc well tra bod y cynnyrch ar y silff, yr un peth ag arddangosfa tan ddyddiadau.

Faint o'r gloch mae archfarchnadoedd yn lleihau bwyd?


Yn y DU mae gan yr archfarchnad flaenllaw "amseroedd lleihau" felly rydych chi'n gwybod yn union pryd i siopa am fargeinion yn Tesco, Sainsbury's, Morrisons, Asda ac archfarchnadoedd eraill.


Gyffredinol

 • Mae gostyngiadau Tesco yn dechrau tua diwedd y dydd ar eitemau cig, pysgod, ffrwythau, llysiau a becws ffres.

 • Mae'n well mynd ar ôl 8pm neu tua 30 munud cyn cau siopau llai.

 • Mae siopau yn rheoli eu polisïau eu hunain ar ostyngiadau, felly efallai y bydd angen i chi wirio gyda gwasanaethau cwsmeriaid os oes ganddynt amser penodol.

 • Gan fod yr oriau siopa yn wahanol ar ddydd Sul, edrychwch i ddechrau siopa am fargeinion sticer melyn tua 45 munud cyn i'r siopau gau.

Felly, pryd yw'r adegau gorau i gael llai o fwyd mewn archfarchnadoedd? Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhestru'r prif siopau fel y gallwch ymweld ar yr adeg iawn a manteisio ar ostyngiadau mewn prisiau.

1. Aldi: 08:00 – 09:00am

2. Morrisions: 18:00pm

3. Lidl: 17:00 – 18:00pm

4. Sainsburys: 20:00 pm

5. Tesco: 08:00 am

6. Asda: 18:00 – 19:00pm

7. Waitrose: 20:00 – 21:00pm


Mwy o awgrymiadau sticer melyn

Pan fyddwn yn prynu llai o eitemau bwyd yn yr archfarchnad, rydym yn dal i ddisgwyl iddynt fod yn fwytadwy. Dyma rai pwyntiau i'w hystyried wrth hela allan y cynnyrch pris craig-gwaelod hwnnw:

 1. Addaswch eich cynllun prydau bwyd - Cynllunio prydau bwyd yw'r ffordd orau o sicrhau y gallwch gadw eich archfarchnad yn gwario i lawr.

 2. Defnyddiwch eich rhewgell - cofiwch, gellir rhewi'r rhan fwyaf o eitemau tan yn ddiweddarach. Gwnewch ychydig o fwyd ymlaen llaw:

 • Mae'r rhan fwyaf o gigoedd yn rhewi'n dda i gael eu dadmer ar adeg arall.

 • Gellir berwi rhai o'r llysiau tymhorol rhatach fel moron a pannas am ychydig funudau ac yna rhewi.

 • Gall bara trwy rewi.

 • Gellir sleisio bananas a'i roi mewn bagiau rhewgell a'u rhewi. Gellir defnyddio'r rhain yn ddiweddarach mewn smwddis neu i wneud hufen iâ banana iach, dim ond trwy ei gymysgu am ychydig eiliadau.

Mae hefyd yn werth cofio faint o le sydd gennych yn eich rhewgell yn y lle cyntaf. Os ydych chi'n mynd i hela sticer melyn ac nad oes gennych chi ystafell, cofiwch beth rydych chi'n mynd i'w wneud ag unrhyw fwyd rydych chi'n ei brynu.


Nid archfarchnadoedd yn unig

Nid archfarchnadoedd yn unig sy'n lleihau eu bwyd. Edrychwch ar eich siop gornel leol, siopau cyfleustra, Boots "sticer melyn" eu brechdanau, a gallwch fel arfer ddod o hyd i fwyd rhad yn siop yr orsaf betrol. Unwaith eto, bydd rheolwyr siopau unigol yn cael dweud eu dweud ar eitemau llai, felly mae bargeinion sticer melyn yn dibynnu'n llwyr ar y siop.

68 views0 comments

Comentários


bottom of page